محافظت در برابر گرد و خاکIP rating و اب

محافظت تجهیزات الکتریکی در برابر گرد و غبار، آب و تماس خارجی (IP Rating) پیام بگذارید

IP Rate یا Ingress Protection code مقیاس بین المللی برای سنجش میزان محافظت باکس و محفظه تجهیزات الکتریکی در برابر تماس اجسام بیرونی، خاک و آب است. این کد بین المللی برگرفته از استاندارد EN 60529 می باشد.

در جدول ذیل مشاهده می فرمایید که هر کدی بیانگر چه درجه ای از محافظت در برابر نفوذ جامدات و مایعات است.

IP Ratingرقم اول (جامدات)رقم دوم (مایعات )
IP00محافظت نشده در برابر جامداتمحافظت نشده در برابر مایعات
IP01 محافظت نشده در برابر جامدات محافظت در برابر چکیدن قطرات آب مستقیم
به صورت عمودی
IP02 محافظت نشده در برابر جامدات محافظت در برابر چکیدن قطرات آب با زاویه کمتر از 15 درجه. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود.
IP03 محافظت نشده در برابر جامدات محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه
IP04 محافظت نشده در برابر جامدات محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی
IP05 محافظت نشده در برابر جامدات محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی
(فشار: 30kPa)
IP06 محافظت نشده در برابر جامدات محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی
(فشار: 100kPa)
(6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته فشار: 1000kPa)
IP07 محافظت نشده در برابر جامدات از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود.
IP08 محافظت نشده در برابر جامدات از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر)
IP10 محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
محافظت نشده در برابر مایعات
IP11 محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
محافظت در برابر چکیدن قطرات آب
به صورت عمودی
IP12 محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه
15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود.
IP13 محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه
IP14 محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی
IP15 محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی
(فشار: 30kPa)
IP16 محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی
(فشار: 100kPa)
(6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa)
IP17محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود.
IP18 محافظت در برابر اشیا بزرگتر
از 50 میلیمتر مثل تماس دست
از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر)
IP20 محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
محافظت نشده در برابر مایعات
IP21محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
محافظت در برابر چکیدن قطرات آب
به صورت عمودی
IP22 محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه
15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود.
IP23 محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه
IP24 محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی
IP25 محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی
(فشار: 30kPa)
IP26 محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی
(فشار: 100kPa)
(6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa)
IP27 محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود.
IP28 محافظت در برابر تماس انگشتان
یا اشیا بزرگتر از 12 میلیمتر
از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر)
IP30محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
محافظت نشده در برابر مایعات
IP31 محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
محافظت در برابر چکیدن قطرات آب
به صورت عمودی
IP32 محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه
15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود.
IP33 محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه
IP34 محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی
IP35 محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی
(فشار: 30kPa)
IP36 محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی
(فشار: 100kPa)
(6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa)
IP37 محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود.
IP38 محافظت در برابر ابزار و سیم های
بزرگتر از 2.5 میلیمتر
از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر)
IP40محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
محافظت نشده در برابر مایعات
IP41 محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
محافظت در برابر چکیدن قطرات آب
به صورت عمودی
IP42 محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه
15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود.
IP43 محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه
IP44 محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی
IP45 محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی
(فشار: 30kPa)
IP46 محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی
(فشار: 100kPa)
(6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa)
IP47 محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود.
IP48 محافظت در برابر ابزار و سیم های
کوچک (بزرگتر از 1 میلیمتر)
از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر)
IP50محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. محافظت نشده در برابر مایعات
IP51 محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. محافظت در برابر چکیدن قطرات آب
به صورت عمودی
IP52 محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه
15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود.
IP53 محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه
IP54 محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی
IP55 محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی
(فشار: 30kPa)
IP56 محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی
(فشار: 100kPa)
(6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa)
IP57 محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود.
IP58 محافظت بالا در برابرگرد و غبار- ورود ذرات گرد و غبار آنقدر کم است که در عملکرد صحیح دستگاه اختلالی ایجاد نمی کند. از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر)
IP60 محافظت کامل در برابر گردو غبار محافظت نشده در برابر مایعات
IP61 محافظت کامل در برابر گردو غبار محافظت در برابر چکیدن قطرات آب
به صورت عمودی
IP62 محافظت کامل در برابر گردو غبار محافظت در برابر چکیدن قطرات آب وقتی دستگاه
15 درجه چرخانده می شود. چرخش دستگاه در چهار موقعیت و دو محور تست می شود.
IP63 محافظت کامل در برابر گردو غبار محافظت در برابر اسپری آب با زاویه کمتر از 60 درجه
IP64 محافظت کامل در برابر گردو غبار محافظت در برابر پاشیدن آب از هر جهتی
IP65 محافظت کامل در برابر گردو غبار محافظت در برابر فوران آب با فشار کم از هر جهتی
(فشار: 30kPa)
IP66 محافظت کامل در برابر گردو غبار محافظت در برابر فوران آب با فشار بالا از هر جهتی
(فشار: 100kPa)
(6k فوران قدرتمند آب با فشار افزایش یافته – فشار: 1000kPa)
IP67 محافظت کامل در برابر گردو غبار از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بین 15 سانتی متر تا 1 مترمحافظت می شود.
IP68 محافظت کامل در برابر گردو غبار از نفوذ آب به مقداری که زیان بار باشد در هنگام غوطه وری درعمق بیشتر از 1 مترمحافظت می شود (معمولا تا 3 متر)
IP69K محافظت کامل در برابر گردو غبار محافظت در برابر فوران قدرتمند ( 8–10 MPa) آب با درجه حرارت بالا(80 درجه سانتی گراد)

به طور مثال در اینجا می توانید برخی از محصولات ما که دارای IP Rate یا درجه محافظت IP40 هستند را مشاهده فرمایید:

و یا برخی از محصولات ما با درجه محافظت IP31 در اینجا قابل مشاهده هستند:

منبع:

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شروع گفتکو